Overzicht Coronaprotocollen

Bron: www.knvb.nl

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er voor de verschillende doelgroepen coronaprotocollen van toepassing.

CORONAPROTOCOL SPELERS

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor voetballers.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 6 juli

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van kracht is;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie dit document.

CORONAPROTOCOL TRAINERS

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor trainers.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 6 juli

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.
 • zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 • zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

 

CORONAPROTOCOL ARBITRAGE

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor arbitrage.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 10 juli

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Aankomst op het sportpark

 • Schud geen handen.
 • Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.
  • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
 • Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
  • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 • Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.
  • Eventuele relaties of begeleiders is het niet toegestaan de bestuurskamer te bezoeken.

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
   • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
   • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 • Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Tijdens de wedstrijd

 • Het vieren van een doelpunt
  • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
 • Het uitvoeren van een wissel
  • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.
 • Warmlopen van wisselspelers
  • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out
  • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
 • Opstootje
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
 • Geen disciplinaire maatregelen bij:
  • Naar de grond uitsnuiten van neus
  • Naar de grond spugen
  • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
  • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd

 • Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht).
 •  Het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Algemene adviezen

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
 • Heb je klachten of maak je je zorgen, neem dan contact op met je huisarts of lokale GGD.
 • Als je je hebt laten testen, dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

CORONAPROTOCOL BESTUURDERS

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor bestuurders.

Signing (Informatieborden)

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 6 juli

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • alle sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Neem bij twijfel contact op met de gemeente om afspraken te maken;
 • stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot spelers, trainers en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand;
 • instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
 • voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
 • indien je op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht registreer, doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;
 • voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering;
 • indien je op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht registreer, doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen;
 • het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en spelers;
 • zorg hierin ook voor het voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;
 • voor sportevenementen in brede zin (accommodaties en openbare ruimte) geldt: houd rekening met aantallen sporters (>100 binnen en >250 buiten) dus registratie van deelname (reservering), gezondheidscheck en stromen van sporters en toeschouwers;
 • deze aantallen kunnen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren, sportveld, zaal etc.), in geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet meer elkaar bijv. in de sportkantine;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en spelers die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat spelers en toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, spelers, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;
 • sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels, zie deze pagina. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie deze pagina. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland), zie deze pagina;
 • op buitenterrassen bij sportkantines is placering altijd verplicht;
 • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
 • zorg dat alle de regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • maak met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • spelers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien er een coronabesmetting is vastgesteld op je sportclub of sportteam volg dan de checklist coronageval, hier* te vinden (*checklist volgt z.s.m.);
 • zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zij niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;
 • in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. Raadpleeg bij twijfel of dit mogelijk is gespecialiseerde experts of neem contact op met de gemeente.

Aanvulling voor de zogenaamde horecasporten

Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen en de, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

 1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)
 2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)
 3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
 • het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol;
 • ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem;
 • indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • indien in de accommodatie het sportprotocol leidend is (situatie 3) dan kan er gesport worden binnen 1,5 meter. In geval van meer dan 100 personen is placering, gezondheidscheck en reservering nodig. Respecteer en houd hierin rekening met kwetsbare- en risicogroepen en gebruik je gezond verstand;
 • bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend is.

CORONAPROTOCOL VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor veiligheid en hygiëne.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 29 juni

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

Tips NOC*NSFTIPS NOC*NSFOm sportverenigingen op weg te helpen, heeft NOC*NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

CORONAPROTOCOL ACCOMMODATIEZAKEN

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor accommodatiezaken.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 6 juli

Do’s en don’ts accommodatie – algemeen

 • Neem bij twijfel contact op met de gemeente of veiligheidsregio om afspraken te maken over de openstelling van de accommodatie;
 • Alle kleedkamers en douches van de accommodatie kunnen opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand;
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen;
 • Voor aanwezigen op/in een accommodatie (denk hierbij aan publiek) gelden maximale aantallen, houd er rekening mee dat als voetballers, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd tellen als publiek, tot ze de locatie verlaten;
  • Voor binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van 100 personen zonder reservering en gezondheidscheck. Maar voor meer dan 100 aanwezigen, geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne- en ventilatievoorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
  • Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld zonder reservering en gezondheidscheck. Maar voor meer dan 250 toeschouwers per veld geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck inclusief een doorstroomwaarborg. Zorg hierin ook dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Tips & Tricks

 • Stel voor de accommodatie een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente;
 • Stel corona-coördinatoren aan (dit kan bijv. een gastvrouw/-heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (dit kan bijv. met een hesje). Let op in sommige veiligheidsregio’s kan dit nog een verplichting zijn;
 • Zorg dat regels die gelden voor de accommodatie duidelijk zichtbaar aanwezig zijn;
 • Communiceer de regels via de diverse kanalen van de vereniging (dit kan de nieuwsbrief, website, sociale media of iets anders zijn) waardoor iedereen op de hoogte is;
 • Zorg op piekmomenten dat aanwezigen (binnen en buiten) bij het betreden van de accommodatie eenvoudig geteld kunnen worden;
 • Zorg voor een duidelijke routing (dit kunnen aanrijdroutes zijn maar ook de route naar het veld, de zaal, het terras, de uitgang, etc. zijn) zodat personen de 1,5 meter afstand kunnen houden;
 • Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen, maar ook schoonmaakmiddelen (i.v.m. het frequenter schoonmaken voor deurklinken, toiletten, tafels, etc.);
 • Maak handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen meerdere malen per dag schoon;
 • Zorg voor hygiëne van voetbalmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
 • Zorg dat alle ruimtes in de accommodatie (en indien aanwezig de zaal) voldoende worden geventileerd (geen recirculatie) en zet indien nodig/mogelijk ramen open;
 • Vraag aan ouders om hun kinderen goed te instrueren als deze van huis gaan naar de vereniging;
 • Probeer de ingang en de uitgang gescheiden te houden (dit geldt voor de totale accommodatie, ook voor de kantine en of sporthal);
 • Maak gebruik van duidelijke signing.

Specifiek voor kantines/terrassen

Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen verenigingen zich te baseren op de richtlijnen in het Protocol Heropening Horeca. Op lokaal of regionaal niveau kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over het gebruik van sport- en verenigingskantines. Neem contact op met je gemeente om er zeker van te zijn dat de kantine open kan op de manier zoals de vereniging deze voor ogen heeft. Daarnaast kun je gebruik maken van de Checklist opstart sportkantines van NOC*NSF. Verder:

 • Zorg dat handen wassen/desinfecteren bij de ingang geregeld is;
 • Probeer het terras te vergroten, om meer afstand te creëren;
 • Zorg dat er niet meer tafels en stoelen aanwezig zijn dan het aantal toegestane personen in de kantine en op het terras;
 • Haal statafels uit de kantine/van het terras;
 • Zorg dat 1 persoon per tafel de bestellingen doet;
 • Een teamtafel is mogelijk mits 1,5 meter wordt aangehouden;
 • Creëer geen zitplekken aan de bar, op deze manier kan er beter afstand worden gehouden tot barmedewerkers en bezoekers die iets willen bestellen;
 • Bekijk de mogelijkheid voor een plexiglas scherm boven de bar en/of voor de kassa;
 • Stimuleer bezoekers om alleen met pin (en contactloos) te betalen;
 • Verkoop zo veel mogelijk verpakte etenswaar;
 • Maak zoveel mogelijk gebruik van flesjes;
 • Schenk koffie in papieren of plastic bekers;
 • Zorg voor een gescheiden uitgiftepunt en terugbrengpunt (punt waar bezoekers bestellingen kunnen halen/gebruikte spullen kunnen plaatsen).