Kantine sluit zaterdag al om 17:30 uur i.v.m. Vrijwilligersavond S.K.N.W.K.

I.v.m. de vrijwilligersavond sluit de kantine a.s. zaterdag, 17 november 2018, al om 17:30 uur !!