Het begin

De ‘voetbal’ in Nieuwerkerk is later van de grond gekomen dan de ‘korfbal’. Waarschijnlijk is in 1930 een begin gemaakt met de korfballerij, vooral door stimulator dhr. D. Eveleens die per 1 september 1926 was aangesteld als Hoofd der School te Nieuwerkerk.

In 1936 werd SINOTO (Samenspel Is Nodig Om Te Overwinnen) opgericht met dhr. L.W. Boogert als voorzitter. De clubkleuren waren blauw-zwart, vooral omdat een aantal spelers al lid waren van de korfbalclub D.S.S.

De wedstrijden werden gespeeld op een wei van dhr. A.C. van Oeveren aan het Boomweegje. Als doelpalen dienden twee hoopjes jassen. Er werden alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld met de clubs van het eiland of te St. Annaland en Stavenisse. Uiteraard ging men op de fiets en dan nam men het bootje van ‘Boomsluuter’. Na een inzinking die verscheidene jaren zou duren, werd na de watersnoodramp, op 6 mei 1954, SINOTO her-opgericht. Precieze gegevens van de periode tussen de oprichting en de fusie in 1960 ontbreken, zodat U het met enkele summiere gegevens moet doen.

Het eerste bestuur bestond uit dhr. M. Matthijsse Sr. (voorzitter), dhr. L. van Popering (secretaris) en dhr. J.J. van der Weide (penningmeester). Andere voorzitters, die in recordtempo werden opgevolgd, waren dhr. T. de Vin en dhr. J. Bom. Er is zelfs een periode geweest dat er helemaal geen voorzitter was. Andere bestuursleden in deze woelige periode waren de heren A. Stins, M. Matthijsse, W. de Later, Joh. Thiery, H. Kesteloo, J. de Jonge en C. Schilperoord. Ongetwijfeld zullen er nog enkele namen ontbreken, maar zoals vermeld, notulen of andere gegevens waren niet te achterhalen.

In 1960 nam de korfbalvereniging D.S.S. het initiatief voor een bespreking betreffende een fusie tussen D.S.S., SINOTO en de volleybalvereniging ‘Nieuwerkerk’. Op de fusievergadering in ‘de Meebaal’ gehouden op 12 december 1960, waren 41 stemgerechtigde leden aanwezig (bijna de helft!). Dhr. J.J. Buysse fungeerde deze vergadering als voorzitter. Voorafgaande aan deze vergadering waren de besturen van de betrokken verenigingen bijeen geweest en hierin werd men het in beginsel eens, zodat een mogelijke basis voor een fusie aanwezig was.

De drie verenigingen bespraken dit voorstel in hun eigen ledenvergadering en ook hierin verklaarden de leden zich in beginsel akkoord. Tijdens de fusievergadering blijkt dat met algemene stemmen tot kombinatie wordt besloten. Over een nieuwe naam is de vergadering het vrij snel eens. Na aanvankelijk tot s.v.N.W.K. te hebben besloten, meent dhr. Luwema dat sportkombinatie beter met de nieuwe situatie overeenkomt, hetgeen de aanwezigen beamen, zodat de sportvereniging in ‘t vervolg de naam zal dragen:

Sport Kombinatie NieuWerKerk

(Uit: 30 seizoenen kompetitievoetbal in Nieuwerkerk; geschreven door J.M. Tierie)